xông lên

Đông Á Thanh Hóa – Hải Phòng: Thừa thắng xông lên【xông lên】:Đông Á Thanh Hóa – Hải Phòng: Thừa thắng